Karácsony éjféli szentmise

Megszületett a ti Megváltótok! (Lk 2,1-14)

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 2,1-14)

Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor
Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják.
Galilea Názáret nevű városából, József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával,
aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta, elsőszülött fiát, pólyába takarta, és
jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr
dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek.
Az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a
Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel:
Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.”
Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték:
Dicsőség a magasságban Istennek,
és békesség a földön a jóakaratú embereknek!

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 9,1-6)

A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy
ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek,
amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében.
Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök
Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság
által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 95, 1–2a;2b–3;11–12.13)  –  11. tónus

Válasz: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
Hívek: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, * zúgjon a tenger, és ami betölti.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Örvendjen a mező, * és minden, ami rajta van.
Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt, mert eljön.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Jön, hogy ítélje a földet. + Igazságosan ítéli meg a földkerekséget,
* és a népeket hűsége szerint.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

SZENTLECKE a Titusznak írt levélből (Tit 2,11-14)

Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és
az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és
Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen.

Alleluja  – 10. tónus

Alleluja! Alleluja!

Nagy örömet hirdetek nektek: Üdvözítő született ma nékünk, * a Messiás, a mi Urunk.

Alleluja!

A fenti evangéliumi szakaszhoz tartozó lectio divina segédanyag
az alábbi ikonokra kattintva tölthető le:

lectio-divina-pecsi-egyhazmegyelectio-divina-pecsi-egyhazmegyelectio-divina-pecsi-egyhazmegye

Az EPUB és MOBI formátumú dokumentumokat
az ingyenes PocketBook Reader aplikációval teszteltük.