Évközi 11. vasárnap

Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa! (Mt 9,36-10,8)

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 9,36–10,8)

Abban az időben:
Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” Majd odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget.
A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András, Zebedeus fia Jakab, és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket.
Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 19,2-6a)

Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izrael fiai elindultak Refidimből. A Sínai pusztába érkeztek, és ott letáboroztak. Táborukat a heggyel szemben ütötték föl.
Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá: „Ezt közöld Jákob házával és hirdesd Izrael fiainak: Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon és hoztalak ide magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 99,2.3.5)  –  1. tónus

Válasz: Mi vagyunk az Isten népe, * jó Pásztorunk táplál minket.
Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vigassággal.
Járuljatok színe elé, * vidám énekszóval.
Hívek: Mi vagyunk az Isten népe, * jó Pásztorunk táplál minket.
E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ő alkotott minket.
Az ő népe vagyunk, * legelőjének nyája.
H: Mi vagyunk az Isten népe, * jó Pásztorunk táplál minket.
E: Valóban jó az Úr, † irgalma örökké megmarad, * és hűsége nemzedékről nemzedékre.
H: Mi vagyunk az Isten népe, * jó Pásztorunk táplál minket.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt  leveléből (Róm 5,6-11)

Testvéreim!
Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.
Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Mert ha Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe oltva, mennyivel inkább megszabadulunk.
Sőt, ezenfelül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést.

ALLELUJA (Mt 1,15)  –  8g tónus

Alleluja! Alleluja!

„Az igazság Lelke majd tanúságot tesz rólam”, mondja az Úr, * „és ti is tanúságot tesztek rólam”.

Alleluja!

A fenti evangéliumi szakaszhoz tartozó lectio divina segédanyag
az alábbi ikonokra kattintva tölthető le*:

lectio-divina-pecsi-egyhazmegye

Az EPUB és MOBI formátumú dokumentumokat
az ingyenes PocketBook Reader aplikációval teszteltük.